Градско веће града Панчева донело Закључком бр. II-05-06-14/2019-10 од 20.02.2019. године утврдило Предлог одлуке о заштити природног добра “Панчевачке аде”.
Покрајински завод за заштиту природе је извршио валоризацију дунавских ада и сачинио, сагласно члану 42. и 102. Закона о заштити природе (“Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Студију заштите као стручно-документовану основу за успостављање заштите станишта „Панчевачке аде“ као заштићеног подручја III категорије.
Предлог одлуке о заштити природног добра “Панчевачке аде”, са наведеном Студијом и картографском документацијом биће изложен на јавни увид у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 708. радним данима од 10-14 часова.
Јавни увид траје до 25.03.2019. године, а јавна расправа одржаће се 27.03.2019. године у згради Градске управе града Панчева, у малој сали на I спрату, са почетком у 12 часова.