Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.07.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст Измена и допуна ПДР

Графичка документација:
Диспозиција простор у односу на град
Извод из плана вишег реда
Постојећа намена
Планирана намена
Регулационо-нивелациони план
План инфраструктуре
План поделе грађевинског земљишта