JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU
Odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2016. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone

Javna rasprava o Nacrtu odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2016. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone sprovodi se u periodu od 28.10. 2016. godinee do 04. novembra 2016 godine.

Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Trg Kralja Petra I 2-4 , neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs .

Nacrt Odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone sačinili su : Sekretarijat za poresku administraciju i Sekretarijat za finansije.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-usklađeni dinarski iznosi, 125/14-usklađeni dinarski iznosi, 95/15-usklađeni dinarski iznosi i 83/16 ) članom 6. definisani su izvorni javni prihodi koji pripadaju jedinici lokalne samouprave ostvareni na njenoj teritoriji (porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, takse, naknade u skladu sa zakonom , prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i td).

Članom 7. navedenog Zakona propisano je da stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih komunalnih taksi i naknada utvrđuje jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa zakonom.

Stavom 2. istog člana regulisano je da se odluka donosi nakon održavanja javne rasprave.

Odredbama člana 6, st. 5, 6. i 7, i člana 7a stav 1. i stav 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 i 68/14-dr. zakon), predviđena je obaveza Jedinica lokalne samouprave da do 30. novembra svake tekuće godine, utvrdi i na način na koji se objavljuju njeni opšti akti i na svojoj internet strani objavi Odluke a za potrebe utvrđivanja porezima na imovinu za narednu godinu.

Shodno napred navedenom, tekst Nacrta odluke upućuje se na javnu raspravu koja traje sedam dana.

Nacrt odluke