О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Министарство финансија је дана 30.03.2016. године донело Мишљење у вези са отварањем наменског динарског рачуна и примене одредаба Правилника о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор, којим је утврђено да се пренос средстава из буџета посебним корисницима јавних средстава који не припадају јавном сектору, врши на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Политички субјект мора имати отворен наменски динарски рачун за финансирање изборне кампање код Управе за трезор или код пословних банака.

Средства у буџету Града Панчева, која су опредељена за финансирање изборне кампање и која се додељују након проглашења збирне изборне листе у једнаким износима политичким субјектима који су доставили Изјаву и изборно јемство, износи 414.000,00 динара, што одговара вредности од 20% буџетом предвиђених средстава за ове намене.

 

Мишљење Министарства финансија

Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање – управа за трезор

Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање – пословна банка

 

Председник

Ђорђе Папулић, с.р.