Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 01.03.2010. године до краја фебруара 2011. године.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основних школа вршиће се у основним школама у граду Панчеву и насељеним местима током априла месеца 2017. године.

Упис деце у први разред основних школа реализоваће се у школама током маја и јуна месеца 2017. године.

За упис детета у први разред основне школе родитељ, односно старатељ, подноси школи следећу документацију:

– извод из матичне књиге рођених (за дете)
– лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета
– уверење да је дете похађало припремни предшколски програм
– фотокопија личне карте родитеља, односно старатеља

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и иструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације (члан 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016- одлука УС).

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу мишљења интерресорне комисије за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

За сва детаљнија обавештења о упису, родитељ се обраћа најближој основној школи.