На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- 127/2022 од 30.06.2022. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

На основу резултата и обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања може се закључити следеће

  1. Купалиште реке Тамиш-купалиште у Глогоњу и купалиште на језеру у Качареву МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ.
  2. Купалишта реке Тамиш у Панчеву и Јабуци, реке Дунав -Бела стена лево и десно од шпица, Поњавица – купалишта у Омољици и Банатском Брестовцу, купалиште у Иванову се не ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

Прилог:

Извештај о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву (петата кампања) бр 01-377/11-2022  од 12.08.2022 ( датум узорковања).