У петак, 28. фебруара 2020. године одржана је прва – конститутивна седница Социјално-економског савета града Панчева. Седницу је отворио градоначелник Саша Павлов, а затим су се обратили и социјални партнери са нивоа Републике и Покрајине, представници синдиката и послодаваца – Милојица Живковић, председавајући Покрајинског Социјално-економског савета, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Милош Симић, потпредседник Уједињених гранских синдиката „Независност“, као и представници Уније послодаваца Србије и Уније послодаваца Војводине.

На првој седници извршена је верификација чланова и заменика чланова Социјално-економског савета града Панчева, изабран је председавајући на једногодишњи период – Миланко Бодирога, потпредседник Савеза самосталних синдиката града Панчева и општина, именован је Бојан Петров дипл. правник из Градске управе града Панчева за секретара и донет Пословник о раду. Савет је донео и први закључак о активном учешћу овог тела и посебно Уније послодаваца у организацији овогодишњег Сајма запошљавања у Панчеву.

Градоначелник Павлов оценио је да је формирање Социјално-економског савета града Панчева веома значајно за социјални дијалог који ће се водити између партнера. Посебно је значајно да је споразум потписан по први пут од стране Уније послодаваца града Панчева. На седницама ће бити разматрано како рад локалне самоуправе утиче и на послодавце и на запослене.

– Мислим да ће се садржајно водити потуно нови, чињенично утемељен и јако битан дијалог ове три стране, које ће међусобно да размењују информације свако из свог сектора. То ће бити јако битно за креирање и доношење неких одлука јавне стране односно локалне самоуправе – рекао је градоначелник Панчева.

Градско веће града Панчева, Унија послодаваца града Панчева и представници репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката, и Уједињених гранских синдиката „Независност“, 16. августа 2019. године, у Панчеву су закључили Споразум о оснивању, деловању и начину рада Социјално-економског савета града Панчева.

Савет је основан и делује ради остваривања основног циља успостављања и остваривања демократског трипартитног социјалног дијалога о битним социјалним и економским питањима од заједничког интереса за учеснике у закључивању овог споразума, а посебно:
– размена мишљења и информација и заузимање заједничких ставова о питањима из надлежности органа локалне самоуправе која утичу на положај запослених, послодаваца и грађана,
– развој и унапређивање колективног преговарања на нивоу града,
– помоћ у успостављању и развоју бипартитног социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, односно запослених,
– праћење стања, разматрање питања и заузимање заједничких ставова у вези са политиком запошљавања, заштитом радне и животне средине, као и здравствене и социјалне заштите и сигурности,
– праћење, оцењивање и давање мишљења о утицају промена цена и висина зарада на положај запослених и послодаваца;
– едукација социјалних партнера за вођење демократског социјалног дијалога,
– превентивно деловање на решавању свих битних питања између послодаваца и запослених из области рада мирним путем,
– решавање евентуалних спорних питања између социјалних партнера, учесника овог споразума, мирним путем,
– међусобно информисање социјалних партнера о актуелним питањима рада,
– информисање јавности о раду Савета,
– успостављање сарадње са другим локалним социјално-економским саветима, са Покрајинским социјално-економским саветом и Социјално-економским саветом Републике Србије,
– разматрање других питања од заједничког интереса за учеснике у закључивању овог споразума.

Савет има 12 (дванаест) чланова које именују учесници Споразума и чине га 4 представника Градског већа града Панчева, 4 представника Послодаваца и 4 представника Синдиката.