Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. februara (petak) dospeva prva rata za porez na imovinu za 2020. godinu.

U toku je dostava uplatnica poreskim obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze, iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2019. godine. Kod poreskih obveznika koji nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze, iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i iznos prve rate za porez na imovinu za 2020. godinu.

Skrećemo pažnju poreskim obveznicima, koji su na osnovu rešenja u reprogramu za plaćanje dugovanog poreza na rate da obavezno:
• izmiruju mesečne rate do datuma iz rešenja i
• do 14. februara uplate iznos sa uplatnice za prvu ratu za porez na imovinu za 2020. godinu.

Takođe, obaveštavamo poreske obveznike koji nisu podneli zahtev da plate dugovani porez na rate, a nisu u mogućnosti da izmire svoje dospele obaveze, da mogu podneti zahtev da dugovani porez plate na rate uz otpis 50% kamate.

Molimo obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze, kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate, kao i pokretanje prekršajnog postupaka i postupka prinudne naplate.