Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. фебруара (петак) доспева прва рата за порез на имовину за 2020. годину.

У току је достава уплатница пореским обвезницима. Код пореских обвезника који су у прописаним роковима плаћали обавезе, износ на уплатници је у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2019. године. Код пореских обвезника који нису у прописаним роковима плаћали обавезе, износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ прве рате за порез на имовину за 2020. годину.

Скрећемо пажњу пореским обвезницима, који су на основу решењa у репрограму за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно:
• измирују месечне рате до датума из решења и
• до 14. фебруара уплате износ са уплатнице за прву рату за порез на имовину за 2020. годину.

Такође, обавештавамо пореске обвезнике који нису поднели захтев да плате дуговани порез на рате, а нису у могућности да измире своје доспеле обавезе, да могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате уз отпис 50% камате.

Молимо обвезнике да благовремено измире своје обавезе, како би избегли обрачунавање и плаћање камате, као и покретање прекршајног поступака и поступка принуднe наплатe.