Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. фебруара доспева прва рата за порез на имовину за 2018. годину.

У току је достава уплатница пореским обвезницима. Код пореских обвезника који су у прописаним роковима плаћали обавезе износ на уплатници је у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2017. године. Код пореских обвезника који нису у прописаним роковима плаћали обавезе износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ прве рате за порез на имовину за 2018. годину.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате, покретање прекршајног поступка и принудне наплате.