Обавештавамо физичка и правна лица да је на територији града Панчева у четвртак 03. марта 2016. године почео попис незаконито изграђених објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката који је ступио на снагу 27. новембра 2015. године.

Попис спроводи Одељење грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, а у циљу ефикасног спровођења пописа градоначелник града Панчева образовао је Комисију за попис као помоћно радно тело.

Попис незаконито изграђених објеката врши се према програму пописа по зонама односно целинама. Градска управа града Панчева – утврдила је 17 зона на територији града Панчева, а сваку зону представља једна месна заједница. Трећег марта је попис почео у 1. зони – односно на територији М.З. „Горњи град“.

Програм пописа по зонама са динамиком спровођења пописа објављен је на званичној интернет презентацији града Панчева и можете га погледати ОВДЕ.

Овлашћени пописивачи евидентирање незаконито изграђених објеката врше на обрасцу – појединачном пописном листу чију садржину прописује министар надлежан за послове грађевинарства.

По завршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне зоне, односно целине, надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објеката за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Физичка и правна лица дужна су да приликом вршења пописа овлашћеном пописивачу омогуће приступ објектима, да ставе на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који су изграђени на локацији (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, грађевинску дозволу, употребну дозволу, поседовни лист и другу документацију која се односи на објекат и парцелу). Уколико не поседују наведену документацију дужна су да под кривичном и материјалном одговорношћу дају тачне и истините податке о власнику парцеле, власнику објеката и др., као и да омогуће пописивачу идентификацију и физичко мерење објекта.

Законски рок за завршетак пописа је 26. новембар 2016. године. Физичка и правна лица могу и сама пријавити незаконито изграђени објекат Одељењу грађевинске инспекције Градске управе града Панчева, а све информације се могу добити на тел. 013 308 780 и 308 807.

panorama