Данас је одржана 18. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ, Предлог одлуке о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, са елементима концесије, за реализацију пројекта пружања услуга сузбијања комараца, крпеља и других штетних организама на територији града Панчева, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Панчева за 2021. годину, Предлог одлуке о давању на коришћење ствари у јавној својини града Панчева Републици Србији, Министарству унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Полицијској управи Панчево.

Одборници су усвојили и изменe Финансијског плана за 2022. годину и изменe Плана и програма рада за 2022. годину културних установа на територији града Панчева и насељених места, Програм рада и финансијски план Туристичке организације града Панчева за 2022. годину, предлоге закључака о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавно комуналних предузећа „Зеленило“ Панчево, „БНС“ Банатско Ново Село, „Комбрест“ Банатски Брестовац, „Вод-Ком“ Јабука, затим Предлог решења о отуђењу непокретности – објеката са припадајућим земљиштем на катастарској парцели бр. 2 К.О. Панчево, Предлог решења о отуђењу непокретности – објеката са припадајућим земљиштем на катастарској парцели бр. 18260 К.О. Панчево.

Такође, одборници су усвојили и Предлог решења о разрешењу и избору чланова Комисије за прописе Скупштине града Панчева, Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Панчево и Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Борисав Петров Браца» Панчево.