Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. фебруара (недеља) доспева прва рата за порез на имовину за 2016. годину, али се рок за уплату помера због дана државности на среду 17.02.2016. године.

Уплатнице са износом дуга се достављају обвезницима. Код пореских обвезника који су у прописаним роковима плаћали обавезе износ на уплатници је у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2015. године. Код пореских обвезника који нису у прописаним роковима плаћали обавезе износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ прве рате за порез на имовину за 2016. годину.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.