РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

БРОЈ: III- 08/2022-сл

ДАТУМ: 11.03.2022.године

ПАНЧЕВО, Трг краља Петра I  број 2-4

 

 

 

Обавештавају се грађани и грађанке Панчева да је донета Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Службени гласник Републике Србије“ број 25/22).

 

Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, може поднети мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, у року од годину дана од дана рођења детета.

Захтев се подноси преко Градске управе града Панчева, Секретаријата за јавне службе и социјална питања. Наведени секретаријат захтев са потребном документацијом доставља Комисији за доделу новчаних средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Докази који се подносе уз захтев:

1) доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник, о постојању ванбрачне заједнице дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (не старији од месец дана);

2) доказ о статусу једнородитељске породице (извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалидске комисије или потврда фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварено право на пензију (не старије од месец дана);

3) уверење надлежног једног или више органа јединице локалне самоуправе у којој је подносилац захтева имао регистровано пребивалиште да се у претходних пет година до дана подношења захтева није водио као обвезник пореза на имовину физичких лица по основу власништва на стану или кући за становање;

4) изјаву подносиоца захтева, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да нема у власништву стан или кућу на територији Републике Србије која представља заједничку имовину, сусвојину или посебну имовину, оверену код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

5) изјаву супружника односно ванбрачног партнера дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да нема стан или кућу на територији Републике Србије у заједничкој својини са подносиоцем захтева стечену по основу брачне тековине или заједнице живота, оверену код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

6) изјаву подносиоца захтева дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да она и њен супружник односно ванбрачни партнер, до дана подношења захтева, нису у поступку одобравања новчаних средстава за куповину, изградњу или адаптацију непокретности према одлукама Владе Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине или јединица локалне самоуправе, оверену код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

7) изјаву подносиоца захтева, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у претходних пет година до дана подношења захтева није отуђио стан или кућу који се налазе на територији Републике Србије, оверену код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

8) изјаву супружника односно ванбрачног партнера, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у претходних пет година до дана подношења захтева није отуђио стан или кућу у заједничкој својини са подносиоцем захтева стечену по основу брачне тековине или заједнице живота, који се налазе на територији Републике Србије, оверену код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

9) технички опис са пописом радова и предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног пројектанта уколико је поднет захтев за учешће у изградњи објекта;

10) потписан предуговор са правним лицем овлашћеним за пројектовање и грађевинске радове којим се дефинишу грађевински радови, износ предрачуна и рок за извођење грађевинских радова у смислу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21);

11) грађевинску дозволу издату у складу са Законом о планирању и изградњи;

12) предуговор о купопродаји стана или куће оверен код јавног бележника, односно надлежног суда на подручју на коме није именован јавни бележник;

13) уверење МУП-а о кретању пребивалишта у претходних пет година до дана подношења захтева;

14) докази да су укупни приходи подносиоца захтева и супружника, односно ванбрачног партнера на месечном нивоу, да дан подношења захтева, нижа од две просечне нето месечне зараде запослених у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

Документација која се прилаже уз захтев мора бити у оригиналу или овереној фотокопији.

Орган који одлучује о праву задржава право да од подносиоца захтева према потреби затражи и додатне доказе.

Када је мајка страни држављанин, поред напред наведених доказа, мајка доставља :

1) уверење о њеном држављанству;

2) доказ да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша);

3) доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета – извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена код јавног бележника о постојању ванбрачне заједнице ( не старији од месец дана);

4) уверење органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверења надлежне службе из земље чији је држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Докази из земље чији је мајка држављанин морају бити у складу са правилима утврђеним за признање страних јавних исправа – преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE”).

Отац детета остварује ово право на основу поднетог захтева за признавање права и непред наведених доказа за мајку детета и себе и извода из матичне књиге умрлих за мајку.

Све додатне информације могу се добити радним данима у периоду од 08 до 15 часова, у Услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 22, тел.013/308-751.

Обрасци

Захтев за остваривање права мајке подноси се на Обрасцу НС мајка стан – 1, који се може преузети Obrazac NS majka-stan или у Услужном центру Градске управе града Панчева.

Захтев за остваривање права оца подноси се на Обрасцу НС отац стан – 2, који се може преузети Obrazac NS otac -stan или у Услужном центру Градске управе града Панчева.

Образац изјаве подносиоца захтева који се оверава код јавног бележника може се преузети Izjava podnosioca zahteva или у Услужном центру Градске управе града Панчева.

Образац изјаве брачног/ванбрачног партнера подносиоца захтева који се оверава код јавног бележника може се преузети Izjava bracnog-vanbracnog partnera или у Услужном центру Градске управе града Панчева.

Образац изјаве о постојању ванбрачне заједнице који се оверава код јавног бележника може се преузети Izjava dva svedoka o postojanju vanbracne z или у Услужном центру Градске управе града Панчева.

 

Градска управа града Панчева

Секретаријат за јавне службе и социјална питања