На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС» бр. 104/09 и 99/11) и главе IV. тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/12 и 88/18), Градска управа града Панчева излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје града Панчева.

Део јединствени бирачког списка за подручје града Панчева, на основу кога ће се 26. априла 2020. године одржати избори за одборнике Скупштине града Панчева, изложен је на увид у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Панчево, Трг краља Петра I 2-4, спрат Ι, канцеларија бр. 107.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Панчева подносе Градској управи града Панчева писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Петра Ι бр. 2-4 или непосредно у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, спрат Ι, канцеларија бр. 107. Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати и суботом од 10,00 до 16,00 сати и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 10. априла 2020. године у 24 часа, након чега се бирачки списак закључује.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

После закључења бирачког списка од 11. априла до 22. априла 2020. године у 24 часа (најкасније 72 сати пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у јединственом бирачком списку поднети Министарству државнe управe и локалнe самоуправe непосредно или преко Градске управе града Панчева, по месту пребивалишта.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са Законом о заштити података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.