Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 15. августа (понедељак) доспева трећа рата за порез на имовину за 2016. годину и исте моли да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и у току је достава.

Порески обвезници који су до 04.07.2016. године поднели захтев да плате дуговани порез на рате како би остварили право на отпис целокупне камате а још увек нису добили решење за рате не плаћају износ који је на уплатници јер исти представља њихов укупан дуговани порез на имовину на дан 15.08.2016. године већ плаћају износ из решења за порез на имовину за 2016. годину за трећу рату.

Скреће се пажња пореским обвезницима који су поднели захтев да плате дуговани порез на рате како би остварили право на отпис целокупне камате и уручено им је решење за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно:
измирују месечне рате до датума из решења и
до 15. августа уплате износ са уплатнице за трећу рату за порез на имовину за 2016. годину.

Такође се обавештавају порески обвезници који нису поднели захтев да плате дуговани порез на рате а нису у прописаним роковима плаћали обавезе да износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ треће рате за порез на имовину за 2016. годину. Ови порески обвезници могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате уз отпис 50% камате.