Део јединственог бирачког списка за подручје града Панчева, на основу кога ће се 3. априла 2022. године одржати избори за народне посланике Народне скупштине, изложен је на увид у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Панчево, Трг краља Петра I 2-4, спрат Ι, канцеларија бр. 107.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку подноси се Градској управи града Панчева писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Петра Ι бр. 2-4 или непосредно у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, Ι спрат, канцеларија бр. 107, тел. 013/308-820 и e-mail: birackispisak@pancevo.rs.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати и суботом од 10,00 до 16,00 сати и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку до 18. марта 2022. године у 24 часа, након чега се бирачки списак закључује.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

После закључења бирачког списка од 19. до 30. марта 2022. године у 24 часа (најкасније 72 сати пре дана одређеног за одржавање избора) грађани захтев за промене у јединственом бирачком списку могу поднети Министарству државнe управe и локалнe самоуправe непосредно или преко Градске управе града Панчева, по месту пребивалишта.

Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 12. марта 2022. године у 24 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке дужни су да поступају у складу са Законом о заштити података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.