Градоначелник града Панчева Саша Павлов и заступници компаније „ЛИДЛ“ потписали су у уторак, 22. децембра 2015. године у Панчеву Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

Град Панчево је дана 15. октобра 2015. године у локалном листу „Панчевац“ и на интернет презентацијама града Панчева и Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, огласио Јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта.

Предмет јавног надметања била је катастарска парцела број 1909/5 К.О. Панчево, уписана у Лист непокретности број 16129 К.О. Панчево, у јавној својини Града Панчева.

По спроведеном поступку јавног надметања, Скупштина града Панчева донела је Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта број ИИ -04-06-16/2015-17 од 30.11.2015. године једином понуђачу, а тиме и најповољнијем понуђачу ЛИДЛ СРБИЈА СУПЕРМАРКЕТИ КД.

Лидл у Панчеву