На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број II-05-06-16/2022-21 од 02.06.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, Град Панчево расписује,

 

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Панчева

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Панчева. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног конкурса јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, осим кровног покривача и таваница за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Све неопходне информације у вези услова за учешће на јавном конкурсу, потребне докуменације, критеријума за рангирање, као и пријавни образац можете преузети:

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је 27.06.2022.год.

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Документацију доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера енергетске санације 

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !