1.) Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:
Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:
– stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
– radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima,
– aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete,
– da poseduje organizacione sposobnosti
-da podnese Program rada Turističke organizacije grada Pančeva Upravnom odboru
– da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje

2.) Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na konkurs:
Prilikom prijave na javni konkurs, kandidati podnose:
– predlog Programa rada Turističke organizacije grada Pančeva, za mandatni period od četiri godine;
– biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju relevantnu stručnost i rezultate prethodnog rada;
– original ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;
– dokaz o radnom iskustvu – overenu fotokopiju radne knjižice ili drugu potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
– uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju);
– uverenje suda o nekažnjavanju, odnosno da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti da je podignuta optužnica.

3.) Rok i način podnošenja prijave:
Krajnji rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, veb sajtu Turističke organizacije grada Pančeva i Gradske uprave Pančevo.
Prijava na konkurs, sa dokazima, podnosi se preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Turistička organizacija grada Pančeva, Pančevo, Vojvode Petra Bojovića br. 2 sa naznakom „Javni konkurs z imenovanje direktora – ne otvarati“
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće se razmatrati.

4.) Podaci o izbornom postupku:
Upravni odbor Turističke organizacije grada Pančeva će u roku od 15 dana od dana završetka javnog konkursa izvršiti izbor kandidata sačiniti izveštaj i zajedno sa predlogom za imenovanje direktora, dostaviti Skupštini grada Pančeva.
Javni konkurs sprovodi Upravni odbor Turističke organizacije grada Pančeva. Sve dodatne informacije od značaja konkursa mogu se dobiti putem telefona Turističke organizacije grada Pančeva 013/333 399 ili putem i-mejla: office@pancevo.info.