Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл.гласник РС” бр. 50/2012), као и Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Сл.гласник РС” бр. 74/2011) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:

  • Класа I – одговара одличном еколошком статусу;
  • Класа II – одговара добром еколошком статусу;
  • Класа III – одговара умереном еколошком статусу;
  • Класа IV – одговара слабом еколошком статусу; и
  • Класа V – одговара лошем еколошком статусу.

Дефинисане тачке купалишта за испитивање квалитета површински вода града Панчева су река Тамиш (купалиште у Панчеву, купалиште у Глогоњу и купалиште у Јабуци), река Дунав (купалиште Бела Стена лево од шпица и купалиште Бела Стена десно од шпица), река Поњавица (купалиште у Омољици и купалиште у Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву.

У оквиру I кампање испитивања квалитета површинских вода на територији града Панчева 2019. године, узорковање се вршило 03.07.2019. године. На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

  • рекa Дунав (купалиште Бела Стена десно од шпица) и језерo у Качареву задовољавају критеријуме поменуте Уредбе и Правилника и припадају класи III те се могу користити у сврху купања и рекреације;
  • рекa Тамиш (купалишта у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), рекa Дунав (купалиште Бела Стена лево од шпица) и рекa Поњавицa (купалиште у Омољици) не задовољавају критеријуме горе поменуте Уредбе и Правилника, али параметри који су изнад МДК на овим купалиштима не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности у води;
  • рекa Поњавицa (купалиште у Банатском Брестовцу) и купалиште у Иванову се не могу користити за купање и рекреацију.

У приложеном документу можете прочитати детаљније информатије о Извештају о испитивању квалитета површинских вода на територији града Панчева – I кампања 2019. године: