Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који воде пословне књиге – правна лица да је на основу чланa 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику je обавезно за обвезнике који воде пословне књиге (образац ППИ 1).

Eлектронско подношење пореских пријава се врши путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације.