Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. novembra (četvrtak) dospeva četvrta rata za porez na imovinu za 2019. godinu i iste moli da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupaka.

Uplatnice sa iznosom duga su odštampane i u toku je dostava.

Skreće se pažnja poreskim obveznicima koji su na osnovu rešenje u reprogramu za plaćanje dugovanog poreza na rate da obavezno:

– izmiruju mesečne rate do datuma iz rešenja i

– do 14. novembra uplate iznos sa uplatnice za četvrtu ratu za porez na imovinu za 2019. godinu.

Takođe se obaveštavaju poreski obveznici koji nisu podneli zahtev da plate dugovani porez na rate a nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze da iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i iznos četvrte rate za porez na imovinu za 2019. godinu.

Ovi poreski obveznici takođe mogu podneti zahtev da dugovani porez plate na rate uz otpis 50% kamate.