Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak iz sredstava Republike Srbije

.
1. Kada zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka
potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta);
 • fotokopija lične karte majke; i
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da majka nije lišena roditeljskog prava i da se brine o detetu

Organ po službenoj dužnosti pribavlja:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu; i
 • prijavu prebivališta za svu decu.

.
2. Kada je majka strani državljanin, pa zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi otac potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta);
 • fotokopija lične karte oca;
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da otac nije lišen roditeljskog prava i da se brine o detetu;
 • dokaz da je majka strani državljanin;
 • dokaz da majka ima status stlno naseljenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije;
 • dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;
 • uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajnog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja; i
 • dokaz da u zemlji uobičajnog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Navedeni dokumenti moraju biti izdati u skladu sa pravilima utvrđenim za priznavanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE“)

Organ po službenoj dužnosti pribavlja:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu; i
 • prijavu prebivališta za svu decu.

.
Obrasci:

.
Za priznavanje prava na jednokratnu pomoć majkama za prvorođeno dete, iz sredstava grada Pančeva, kada zahtev podnosi majka, prilaže se:

 • zahtev za priznavanje prava;
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za prvorođeno dete; i
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji opštine Pančevo (fotokopija lične karte i prijave stana, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica).

.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku paketa za novorođenče, roditelji prilažu:

 • potvrdu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva o ostvarivanju prava na bebi paket;
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija); i
 • fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica.

.
Za ostvarivanje prava na prigodan poklon za prvorođeno dete u gradu: na osnovu informacije nadležne zdravstvene ustanove na teritoriji grada Pančeva (Opšta bolnica Pančevo).