Za priznavanje prava na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete iz sredstava Republike Srbije, kada zahtev podnosi majka, prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od tri meseca od dana rođenja deteta);
 2. izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu (izvodi ne mogu biti stariji od šest meseci i moraju biti originali);
 3. prijava prebivališta za decu;
 4. uverenje o državljanstvu (ne može biti starije od šest meseci i mora biti original);
 5. fotokopija lične karte;
 6. fotokopija zdravstvene knjižice; i
 7. uverenje Centra za socijalni rad “Solidarnost” Pančevo (Filipa Višnjića  16) da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev.


Za priznavanje prava na jednokratnu pomoć majkama za prvorođeno dete, iz sredstava grada Pančeva, kada zahtev podnosi majka
, prilaže se:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za prvorođeno dete; i
 3. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji opštine Pančevo (fotokopija lične karte i prijave stana, odnosno izbegličke ili  legitimacije raseljenog lica).


Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku paketa za novorođenče
, roditelji prilažu:

 1. potvrdu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva o ostvarivanju prava na bebi paket;
 2. izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija); i
 3. fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica.


Za ostvarivanje prava na prigodan poklon za prvorođeno dete u gradu:
na osnovu informacije nadležne zdravstvene ustanove na teritoriji grada Pančeva (Opšta bolnica Pančevo).