Informacije o postupku za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti na telefon 013/308-743 ili u kancelraiji 203 kod Kristiane Stanojčić.

.
1. Kada zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka
potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta);
 • fotokopija lične karte majke; i
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da majka nije lišena roditeljskog prava i da se brine o detetu

Organ po službenoj dužnosti pribavlja:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu; i
 • prijavu prebivališta za svu decu.

.
2. Kada je majka strani državljanin, pa zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi otac potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta);
 • fotokopija lične karte oca;
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da otac nije lišen roditeljskog prava i da se brine o detetu;
 • dokaz da je majka strani državljanin;
 • dokaz da majka ima status stlno naseljenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije;
 • dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;
 • uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajnog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja; i
 • dokaz da u zemlji uobičajnog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Navedeni dokumenti moraju biti izdati u skladu sa pravilima utvrđenim za priznavanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE“)

Organ po službenoj dužnosti pribavlja:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu; i
 • prijavu prebivališta za svu decu.

.Obrasci:

.

Informacije o postupku za priznavanje prava na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod  Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Za priznavanje prava od doumentacije je potrebno:

-Očitana ili fotokopirana lična karta

– uverenje o državljanstvu

– uverenje nadležnog organa MUP-a o prebivalištu (na teritoriji APV najmanje godinu dana od dana rođenja deteta – neprekidno)

– izvode iz MKR za svu decu

– uverenje centra za socijalni rad da se majka neposredno brine o svoj deci, odnosno da deca nisu data u hraniteljsku porodicu, ili na usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

– potvrda da je majka evidentirana na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva – neprekidno

– fotokopija validnog tekućeg računa majke

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu  pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

 

Za priznavanje prava na jednokratnu pomoć majkama za prvorođeno dete, iz sredstava grada Pančeva, kada zahtev podnosi majka, prilaže se:

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod  Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Kada zahtev podnosi majka, od dokumentacije je potrebno:
– zahtev za priznavanje prava
– izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete – fotokopija
– dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
– fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu  pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku paketa za novorođenče, roditelji prilažu:

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod  Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Za priznavanje prava potrebno je:
1. Zahtev Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva o ostvarivanju prava na bebi paket
2. izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija)
3. fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu  pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

 

Informacije o postupku za priznavanje prava na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod  Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Za priznavanje prava od doumentacije je potrebno:

-Očitana ili fotokopirana lična karta

– uverenje o državljanstvu

– uverenje nadležnog organa MUP-a o prebivalištu (na teritoriji APV najmanje godinu dana od dana rođenja deteta – neprekidno)

– izvode iz MKR za svu decu

– uverenje centra za socijalni rad da se majka neposredno brine o svoj deci, odnosno da deca nisu data u hraniteljsku porodicu, ili na usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

– potvrda da je majka evidentirana na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva – neprekidno

– fotokopija validnog tekućeg računa majke

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu  pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

 

Za ostvarivanje prava na prigodan poklon za prvorođeno dete u gradu: na osnovu informacije nadležne zdravstvene ustanove na teritoriji grada Pančeva (Opšta bolnica Pančevo).