Print
Usluge sa dokumentima koje sekretarijat radi:

 • Izrađuje programe i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje Grada, daje mišljenje na lokalne investicione programe;
 • Prati stanja u oblasti privrednog razvoja i ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucajama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou;
 • Obavlja stručne poslove za potrebe skupštinskih saveta iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja;
 • Daje mišljenje na elaborat o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta kod izgradnje novih poslovnih objekata;
 • Obavlja promotivne aktivnosti vezane za korišćenje i razvoj privrednih potencijala grada Pančeva;
 • Prati aktuelne domaće i međunarodne konkurse, obaveštava o tome sve zainteresovane, učestvuje u pripremi i realizaciji projekata od značaja za grad Pančevo;
 • Stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme određenih delatnosti, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti;
 • Stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravnišne takse;
 • Obavlja kategorizaciju kuća, stanova za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje;
 • Rešava u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Osnovni cilj Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj je podsticanje privrednog razvoja, putem unapređenja opštih okvira za privređivanje. Odeljenje za LER daje mišljenje za usvajanje i sprovođenje lokalnih odluka u vezi sa radom MSPP i podrške investicijama, prati stanje u oblasti privrednog razvoja i ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucajama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi usaglašavanja mera kojima bi se obezedio brži privredni razvoj Grada, učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji su od uticaja na privredni razvoj. Odeljenje za LER je zaduženo za predstavljanje privrednih prilika i potencijala Grada na sajmovima, međunarodnim skupovima i drugim prilikama. LER koordinira izradu promotivnog materijala iz oblasti privrede i investicija. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima MSPP i investitorima iste informiše o svojim aktivnostima, konkursima na svim nivoima i u saradnji sa njima definiše pravce razvoja institucionalne podrške. Učestvuje u sprovođenju projekata lokalnog ekonomskog razvoja.

Odsek za opšte i finansijske poslove i upravno-pravne poslove u oblasti privrede

Odsek za opšte i finansijske poslove i upravno-pravne poslove u oblasti privrede je nadležan za rešavanje upravnih stvari u vezi sa produžetkom radnog vremena u ugostiteljskim objektima, maloprodajnim objektima i zanatskim radnjama; polaganjem ispita za obavljanje auto-taksi prevoza, izdavanjem taksi dozvole, produženjem, zamenom i vraćanjem taksi dozvole i izdavanjem uverenja o vođenju radnje.

Odeljenje za podršku projektima

Odeljenje za podršku projektima bavi se praćenjem domaćih i stranih fondova koji nude finansiranje i sufinansanje projekata na koji mogu konkurisati kako lokalna samouprava, tako i ostali njeni budžetski korisnici. Odeljenje redovno o dostupnim fondovima obaveštava sve aktere koji imaju pravo učešća na konkursima. Vodi evidenciju o predlozima projekata koje izrađuje, i vodi bazu podataka SLAP u saradnji sa SKGO, kao i druge baze podataka o projektima.

Odeljenje pruža metodološku podršku drugim organizacionim jedinicama u izradi projektnih predloga i pripremi projektnih aplikacija. Priprema predloge projekata i implementira projekte iz domena rada Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, samostalno ili u saradnji s drugim organizacionim jedinicama.

 

Obrasci zahteva, informator, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata:
Zakon o ugostiteljstvu
Zakon o turizmu
Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima
Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga NOVO
Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja NOVO
Pravilnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Pančeva
Informacija za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva NOVO
Poseban račun NOVO
O B A V E Š T E NJ E u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkog lica NOVOEvidencija izdatih rešenja u postupku kategorizacije privatnog smeštaja za izdavanje turistima na teritoriji grada pančeva na dan 22.10.2019. godine

Informator o kategorizaciji objekata;

 

Standardi o razvrstavanju kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva:

Izjava o podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorija kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva:

Izjave o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata:

Obrazac zahteva 1 i Obrazac izjave 1 za fizička lica i Obrazac zahteva 2 i Obrazac izjave 2 za ugostitelje podnose se Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Pančeva , Trg Kralja  Petra I 2-4,  kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva i izjava broj 1 i broj 2:

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava

Odsek za opšte i finansijske poslove i upravno-pravne poslove u oblasti privrede je nadležan za rešavanje upravnih stvari u vezi sa produžetkom radnog vremena u ugostiteljskim objektima, maloprodajnim objektima i zanatskim radnjama; polaganjem ispita za obavljanje auto-taksi prevoza, izdavanjem taksi dozvole, produženjem, zamenom i vraćanjem taksi dozvole i izdavanjem uverenja o vođenju radnje.

 

uverenje u vođenju radnje

Uverenje o vođenju radnje izdaje se za period pre 01.01.2006. godine, kada je Registar preduzetničkih radnji preuzela Agencija za privredne registre.

Agencija za privredne registre
Adresa: Brankova 25, 11000 Beograd
Telefon: 011/20-23-350. 011/360-77-00 (info centar)
Veb prezentacija: www.apr.gov.rs

Organizaciona jedinica Pančevo
Adresa: Trg Nikole Tesle 5, 26101 Pančevo
Telefon: 013/351-610

Potrebna dokumentacija:

 •  uverenje o vođenju radnje  možete preuzeti ovde: Uverenje o vođenju radnje  ili u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave Pančevo, na šalterima 1, 2 i 3, ulica Trg Kralja Petra I 2-4.
 • Uplaćena Gradska administrativna taksa – svrha doznake: Gradska administrativna taksa; primalac: Budžet grada Pančeva; žiro račun: 840-742241843-03; broj modela: 97; poziv na broj: 02-226; iznos: 257,00RSD;
 • Uplaćena Gradska administrativna taksa – svrha doznake: Gradska administrativna taksa;primalac: Budžet grada Pančeva; žiro račun: 840-742241843-03; broj modela: 97; poziv na broj: 02-226; iznos: 121,00RSD;

NAPOMENA: Podnosilac zahteva je oslobođen plaćanja takse  ukoliko se uverenje izdaje radi regulisanja radnog staža.

Ostali obrasci:

 

VODIČ ZA PREDUZETNIKE

REGISTRACIJA PREDUZETNIČKIH RADNJI – KAKO POSTATI PREDUZETNIKE


Vodič za preduzetnike

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Počev od 01. januara 2006. godine registraciju preduzetnika vrši Agencija za privredne registre. Preduzetnička radnja se može osnovati na određeno ili neodređeno vreme. Registracione prijave možete preuzeti ovde

Osnivanje

Jednošalterski sistem registracije

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Važno obaveštenje: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je počeo sa radom 06. avgusta 2013. godine, a to znači i da se jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose putem Portala Centralnog registra. Agencija za privredne registre, kao podnosilac jedinstvene prijave, razmenjuje elektronski razmenjuje podatke sa Centralnim registrom i to podatke koje registruje u skladu sa Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2012) i koji su sadržani u rešenju o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata. Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A. Agencija za privredne registre kao podnosilac prijave je dužna da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, što i čini prilaganjem potvrde rešenju o registraciji koje uručuje preduzetniku. Dakle, ukoliko su podaci sadržani u rešenju Registratora o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata tačni, a preduzetnik utvrdi da postoje greške u potvrdi – Obrazac M-A, napominjemo da onda greška u razmeni podataka nije nastala zbog pogrešnog podatka u Registru Agencije za privredne registre te upućujemo zainteresovana lica da se obrate organizacionoj jedinici PIO, RZZO NSZ ili Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kako bi ispravili grešku u njihovom sistemu. Uz jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS), za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 119/13 i 138/14).

Naknada za osnivanje: visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 119/13 i 138/14).

 • Naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – preduzetnika koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku opšta uputstva.

Dokumentacija potrebana za registraciju preduzetnika:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrasci),
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (visina naknade),
 • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Za više informacija možete se obratiti:

Organizacionoj jedinici Agencije za privredne registre u Pančevu
Adresa: Nikole Tesle 5, 26101 Pančevo
Radnim danima od 09:00 – 15:00 časova
Telefon: 013/351-610

Agenciji za privredne registre u Beogradu
Adresa: Trg Nikole Pašića 5/IV, 11000 Beograd
Telefon: 011/20-23-350
E-pošta: preduzetnici@apr.gov.rs
Veb prezentacija: www.apr.gov.rs

[/fusion_builder_container