Print

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Надлежност:

 • Израђује програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање на територији града Панчева;
 • Прати стања у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу;
 • Пружа стручну помоћ и подршку улагачима у реализацији инвестиционих пројеката, у складу са законом којим се уређују улагања;
 • Обавља стручне послове за потребе скупштинских савета из области привреде и економског развоја;
 • Обавља промотивне активности везане за коришћење и развој привредних потенцијала града Панчева;
 • Учествује у припреми и реализацији Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева;
 • Прати актуелне домаће и међународне конкурсе, обавештава о томе све заинтересоване, учествује у припреми и реализацији пројеката од значаја за град Панчево;
 • Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време одређених делатности;
 • Стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравнишне таксе;
 • Врши категоризацију кућа, соба, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Панчева
 • Решава у првом степену у управним стварима из своје надлежности и издаје уверења о чињеницама о којима се воде службене евиденције.

Одељење за локални економски развој

Одељење за ЛЕР израђује програме, спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање на територији града Панчева. Прати стање у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу. Одељење за ЛЕР припрема податке о основним економским индикаторима и пружа стручну помоћ и подршку улагачима у реализацији инвестиционих пројеката. Учествује у припреми предлога пројеката и имплементацији пројеката од значаја за Град и у припреми и реализацији Локалног акционог плана за запошљавање. Одељење координира израду промотивног материјала и задужено је за представљање привредних и инвестиционих потенцијала Града на сајмовима, међународним скуповима и другим догађајима. Одељење за ЛЕР у управном поступку решава по захтевима за категоризацију кућа, соба, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Панчева и води евиденцију на порталу Е туриста.

Одељење за опште послове у области привреде

Одељење за опште послове у области привреде припрема нацрте одлука и других аката из делокруга Одељења и Секретаријата које доноси Скупштина Града, Градско веће и Градоначелник града Панчева, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата. Одељење је надлежно за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у вези са обављањем делатности у области занатства, трговине, угоститељства и ауто-такси превоза закључно са 2005. годином, као и за послове уређивања радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Панчева.

Одељење за подршку пројектима

Одељење за подршку пројектима бави се праћењем домаћих и страних фондова који нуде финансирање и суфинансање пројеката на који могу конкурисати како локална самоуправа, тако и остали њени буџетски корисници. Одељење редовно о доступним фондовима обавештава све актере који имају право учешћа на конкурсима. Води евиденцију о предлозима пројеката које израђује, и води базу података СЛАП у сарадњи са СКГО, као и друге базе података о пројектима.

Одељење пружа методолошку подршку другим организационим јединицама у изради пројектних предлога и припреми пројектних апликација. Припрема предлоге пројеката и имплементира пројекте из домена рада Секретаријата за привреду и економски развој, самостално или у сарадњи с другим организационим јединицама.

УСЛУГЕ:

 • Издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављање послова ауто-такси превоза за период до 2006. године
  Образац Захтева за издавање уврења можете преузети у Услужном центру Градске управе, Трг краља Петра И бр. 2-4 на шалтерима 1, 2 и 3, или преузети на линку: _Zahtev za izdavanje uverenja(за предузетнике регистроване до 2006. године)
 • Продужење радног времена у угоститељском објекту
  Образац можете преузети у Услужном центру Градске управе, Трг краља Петра И бр. 2-4 на шалтерима 1, 2 и 3, или преузети на линку:_Zahtev produzetak radnog vremena
 • Категоризација соба, кућа, апартмана и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуге смештаја на територији града Панчева
  Информације о категоризацији објеката домаће радиности можете преузети на линку: Туризам