Za priznavanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe, prilaže se:

  1. zahtev za priznavanje prava;
  2. zahtev za naknadu zarade;
  3. mišljenje Interresorne komisije grada Pančeva;
  4. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad; i
  5. rešenje o priznavanju prava na posebnu negu (firma).


Interresorna komisija

Interresorna komisija grada Pančeva je nadležna za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, Pravilnikom o radu Interresorne komisije grada Pančeva i drugim propisima. Postupak procene može pokrenuti roditelj podnošenjem zahtva na propisanom Obrascu broj 1, koji se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave, nakon što ga popuni i overi izabrani pedijatar. Takođe, postupak procene može pokrenuti obrazovna ustanova uz saglasnost roditelja, na propisanom Obrascu broj 1, nakon što ga popuni i overi izabrani pedijatar. (U prilogu šaljem Obrazac 1).

Komisija je nadležna za ocenu stepena psihofizičke ometenosti deteta u cilju ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Pravilnikom o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i drugim propisima. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu u Uslužnom centru Gradske uprave.

Komisija ima tri stalna i dva povremena člana (predstavnici zravstva, obrazovanja i socijalne zaštite).
Sedište Komisije: Gerontološki centar grada Pančeva (Dom za stara lica)
Adresa: Vojvođanski bulevar br. 1.
Telefon: 013/308-753
E-pošta: kristijana.stanojcic@pancevo.rs


Dokumenta: