Ostvarivanje prava na dečji dodatak

Pravni osnov – Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18), Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 58/18) i Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Opis – Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja ili staratelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18).

Podnosilac zahteva pored svojih podataka, dostavlja i podatke ostalih članova domaćinstva.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev i neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se može podneti lično svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, na šalteru broj 18.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti na telefon:

 • Babić Vesna   013/308-847
 • Bajza Ana   013/308-798

Za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kada se zahtev podnosi prvi put potrebno je doneti:

 1. fotokopiju lične karte za odrasle članove zajedničkog domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;
 2. izvod iz matične knjige rođenih za svu decu;
 3. dokaz o nezaposlenosti (potvrda od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo);
 4. potvrdu o ukupnim primanjima u tri meseca koje prethode mesecu podnošenja zahteva, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode (Potvrda poslodavca, Poreske uprave, Fonda PIO);
 5. fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca i bračnog druga;
 6. potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva (potvrda iz Katastra);
 7. dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu na imovinu fizičkih lica, ugovor o korišćenju stana);
 8. potvrdu o redovnom školovanju za decu od 6-20 godina starosti; i
 9. potvrada Poreske uprave o prihodima po bilo kom osnovu.

U slučaju dokazivanja pojedinih statusa, potrebno je:

 1. potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 2. mišljenje Interresorne komisije grada Pančeva;
 3. akt o produženju roditeljskog prava;
 4. dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, pravosnažna presuda o razvodu braka, rešenje Centra za socijalni rad, izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
 5. dokaz o starateljstvu  (akt nadležnog organa starateljstva); i
 6. Rešenje, akt o priznavanju prava na tuđu negu i pomoć.

.
KORISNICI DEČJEG DODATKA KOJI TREBA DA OBNOVE ZAHTEV
potrebno je da najranije 30 dana pre isteka predhodnog rešenja pribave:

 1. fotokopiju lične karte punoletnih članova porodice;
 2. prihode u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva;
 3. potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo-za nezaposlene;
 4. školske potvrde za decu, ukoliko nisu dostavljene; i
 5. poslednje rešenje o dečjem dodatku.

Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Organ po zahtevu stranke, a na osnovu potpisane izjave pribavlja:

 • Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 • Dokaze o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva;
 • Dokaze o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora o kojima se vodi službena evidencija; i
 • Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva,

Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Obrasci: Zahtev za dečiji dodatak