МАТИЧАР

Матичар води матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издаје изводе из матичних књига, издаје уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству, врши послове у вези са пријавом рођења детета, пријавом за закључење брака и пријавом смрти, упис у матичне књиге на основу исправа иностраних органа, води управни поступак о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

На територији града Панчева има 10 матичних подручја

Матична подручја

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извод из Матичне књиге венчаних49.7 KB817
Извод из Матичне књиге рођених52.7 KB2071
Извод из Матичне књиге умрлих51.2 KB535
Уверење о држављанству52.7 KB1599
Информација о састављању Смртовнице21.5 KB273
Склапање брака55.3 KB720
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству35.3 KB357
Упис детета у Матичну књигу рођених39.9 KB386
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ41.0 KB345
Упис чињенице смрти у Матичну књигу умрлих28.2 KB239
Уверење о слободном брачном стању43.5 KB404

Ове информације можете пронаћи и на Е-Управи:
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Издавање уверења о држављанству
Извод из матичне књиге умрлих