Lična stanja građana

Poslovi u oblasti ličnog stanja građana se odnose na promenu ličnog imena građana, ispravku podataka u matičnim knjigama, naknadni upis i poništavanje osnovnog upisa u matičnim knjigama, dozvolu za sklapanje braka preko punomoćnika, dozvolu uvida u matične knjige, dozvolu za sklapanje braka van službenih prostorija, izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu i potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu.

Podnesci iz oblasti ličnog stanja građana podnose se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852. Kontakt osoba: Ivana Vemić, e-pošta: ivana.vemic@pancevo.rs

Ovde možete preuzeti sva dokumenta koja su vezana za lična stanja građana:

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih44.0 KB530
Promena ličnog imena56.3 KB597
Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu45.1 KB585
Naknadni upis u Matičnu knjigu umrlih16.5 KB516
Promena ličnog imena deteta58.9 KB405
Ispravke podataka u matičnim knjigama56.3 KB411
Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu43.5 KB344
..

Prijemna kancelarija

Prijem podnesaka i rad sa strankama obavlja se u Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima broj 1, 2 i 3, telefoni: 013/308-788 i 013/308-789. Na ovim uslužnim mestima obavljaju se sledeći poslovi:

  • Prijem podnesaka, žalbi, prigovora, dopuna, lično ili putem pošte;
  • Donošenje projekata iz Arhive, na zahtev stranke;
  • Vršenje pretrage na računaru i obaveštavanje zainteresovane stranke, o kretanju zavedenog predmeta; i
  • Usmena obaveštenja.

Ovde možete preuzeti sva dokumenta koja su vezana za prijemnu kancelariju:

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Potvrda o životu32.8 KB517
Radne knjižice41.5 KB500
Overa potpisa, rukopisa i prepisa51.2 KB365
..

Birački spisak

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi evidencija građana koji imaju biračko pravo i koristi se isključivo u cilju sprovođenja izbora ili izjašnjavanja građana na referendumu. U birački spisak grada Pančeva upisuju se sva punoletna, poslovno sposobna lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva.

Poseban birački spisak nacionalne manjine je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo. Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u Poseban birački spisak nacionalne manjine kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava, podnošenjem zahteva za upis u Poseban birački spisak.

Uvid u Jedinstveni birački spisak i Poseban birački spisak nacionalne manjine može se izvršiti neposredno u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7,30-15,30, telefon 013/308-820. E-mail: birackispisak@pancevo.rs. Uvid u Jedinstveni birački spisak i Poseban birački spisak nacionalne manjine može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Poseban birački spisak nacionalne manjine35.3 KB1022
Jedinstveni birački spisak39.4 KB358