Javne nabavke

//Javne nabavke
Javne nabavke2019-08-20T11:59:53+02:00

1807, 2019

Javna nabavka za izbor privatnog partnera …

Javna nabavka za izbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera ušte [...]

Sekretarijat za javne nabavke

Sekretarijat za javne nabavke obavlja poslove javnih nabavki za organe Grada; pruža stručnu pomoć direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima u postupcima javnih nabavki i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki; daje mišljenja na elemente odluka o pokretanju postupaka, konkursnu dokumentaciju, odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i na ostale odluke koje donose u postupcima javnih nabavki korisnici sredstava budžeta Grada; i ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki.

Kontakt osoba:
Sekretar: Biljana Maslić, dipl. ekonomista
Telefon: 013/308-873
E-pošta: biljana.maslic@pancevo.rs

Dokumenta: