Informacije o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica – propisi i potrebna dokumentacija

PRAVA IZBEGLIH I RASELJENIH LICA

Republički propisi:

 • Zakon o izbeglicama;
 • Uredba o zbrinjavanju izbeglica;
 • Uredba o načinu zbrinjavanja prognanih lica;
 • Pravilnik o evidenciji izbeglica;
 • Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji;
 • Pravilnik o obaveštavanju o prikupljanju i pružanju pomoći izbeglicama;
 • Pravilnik o obrascu izbegličkog kartona;

Akti grada Pančeva:

 • Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Pančevo (prečišćen tekst)

Drugi akti:

 • Sporazum o realizaciji projekta “socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima”
  .

Potrebna dokumenta

A. Za promenu mesta boravka izbeglog i prognanog lica, potrebna je:

 1. izjava stanovdavca overena na šalteru opštine mesta u koje se preseljava;
 2. kopija vlasničkog lista stanodavca; i
 3. saglasnost opštinskog poverenika mesta gde se preseljava.

B. Za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva, potrebno je:

 1. rešenje o priznavanju statusa izbeglog ili prognanog lica;
 2. kopija rešenja o državljanstvu;
 3. kopija uverenja o upisu u knjigu državljana; i
 4. kopija izbegličke legitimacije.

V. Za smeštaj lica u kolektivne centre nadležan je Komesarijat za izbeglice iz Beograda, Carice Milice 2.

G. Za smeštaj lica u socijalne ustanove nadležan je Centar za socijalni rad “Solidarnost” Pančevo, Filipa Višnjića 16, i Komesarijat za izbeglice iz Beograda, Carice Milice 2.

D. Povereništvo izdaje potvrdu za izdavanje duplikata izbegličke i prognaničke legitimacije i druge potvrde i uverenja.

 

INFORMACIJE O POSTUPKU ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Naziv usluge: Pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Organ zadužen za sprovođenje: Gradska uprava grada Pančevo – Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Pravni osnov: Uredba o energetski ugroženom kupcu (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 48/2016-dr. pravilnik, 88/2016-dr. pravilnik, 49/2017-dr. pravilnik, 104/2017-dr. pravilnik, 36/2018-dr. pravilnik i 59/2018) i Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/2018-autentično tumačenje)

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa mogu podneti fizička lica koja žive u samačkom domaćinstvu ili u višečlanoj porodici ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o energetici i Uredbom o energetgski ugroženom kupcu.

Energetski ugrožen kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa pomenutom Uredbom.

Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podnosi se direktno nadležnom organu svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u kancelariji 20 Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

.
OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

Informacije o ostvarivanju prava na status energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

 • Vesna Babić, tel. broj: 308-847
 • Saša Đorđević, tel. broj: 308-847

Za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa prilaže se:

 1. Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa;
 2. Dokaz o broju članova domaćinstva (kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu, prijava prebivališta, izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i dr );
 3. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva;
 4. Dokaz službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
 5. Uverenje Uprave javnih prihoda lokalne samouprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju; i
 6. Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja

Za korisnike novčane socijalne pomoći i/ili dečijeg dodatka prilaže se:

 1. Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa;
 2. Overen prepis rešenja o pravu na novčano socijalnu pomoć/dečiji dodatak; i
 3. Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja.

Za korisnike koji pravo ostvaruju na osnovu zdravstvenog stanja prilaže se:

 1. Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa;
 2. Medicinska dokumentacija; i
 3. Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas na adresi stanovanja.

Pribavlja organ po službenoj dužnosti (na osnovu izjave):

 1. Potvrdu Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo o katastarskim prihodima iz mesta rođenja; i
 2. Uverenje Poreske uprave da li poseduju imovinu za oporezivanje

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde: