Informacije o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica – propisi i potrebna dokumentacija

PRAVA IZBEGLIH I RASELJENIH LICA

Republički propisi:

 • Zakon o izbeglicama;
 • Uredba o zbrinjavanju izbeglica;
 • Uredba o načinu zbrinjavanja prognanih lica;
 • Pravilnik o evidenciji izbeglica;
 • Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji;
 • Pravilnik o obaveštavanju o prikupljanju i pružanju pomoći izbeglicama;
 • Pravilnik o obrascu izbegličkog kartona;

Akti grada Pančeva:

 • Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Pančevo (prečišćen tekst)

Drugi akti:

 • Sporazum o realizaciji projekta “socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima”

Potrebna dokumenta

A. Za promenu mesta boravka izbeglog i prognanog lica, potrebna je:

 1. izjava stanovdavca overena na šalteru opštine mesta u koje se preseljava;
 2. kopija vlasničkog lista stanodavca; i
 3. saglasnost opštinskog poverenika mesta gde se preseljava.

B. Za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva, potrebno je:

 1. rešenje o priznavanju statusa izbeglog ili prognanog lica;
 2. kopija rešenja o državljanstvu;
 3. kopija uverenja o upisu u knjigu državljana; i
 4. kopija izbegličke legitimacije.

V. Za smeštaj lica u kolektivne centre nadležan je Komesarijat za izbeglice iz Beograda, Carice Milice 2.

G. Za smeštaj lica u socijalne ustanove nadležan je Centar za socijalni rad “Solidarnost” Pančevo, Filipa Višnjića 16, i Komesarijat za izbeglice iz Beograda, Carice Milice 2.

D. Povereništvo izdaje potvrdu za izdavanje duplikata izbegličke i prognaničke legitimacije i druge potvrde i uverenja.