Na osnovu člana 4. Odluke o zaduživanju grada Pančeva za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda br. II-04-06-3/2016-1, od 12.02.2016. godine („Službeni list grada Pančeva“, broj 4/16) i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva br. II-06-020-2/2016-136 od 01.03.2016., grad Pančevo objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ZADUŽIVANJE GRADA PANČEVA
NA DOMAĆEM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU PUTEM KREDITA

Visina zaduživanja radi finansiranja kapitalnih investicionih rashoda iznosi do 674.167.000 dinara. Rok korišćenja kredita (rok otplate) je 60 meseci od isteka perioda počeka (grejs perioda). Period počeka (grejs period) je 12 meseci od zaključivanja ugovora.

Zainteresovane finansijske institucije mogu preuzeti dokumentaciju za učešće na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 21. mart 2016. godine do 12 časova. Ponudu dostaviti na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, N/R: Sekretar Sekretarijata za finansije, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda – NE OTVARATI”. Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Otvaranje ponuda obaviće Komisija obrazovana Rešenjem Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2016-105 od 24.2.2016.godine, dana 21.marta 2016. godine u 12:15 časova, u prostorijama na 9. spratu Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4.

GRADONAČELNIK
GRADA PANČEVA
Saša Pavlov

Dokumentacija – Kreditno zaduživanje Grada Pančeva za 2016. godinu

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o gradskoj upravi - Prečišćen tekst2.1 MB664
Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS14.0 MB460
Mišljenje Ministarstva Finansija413.1 KB469
Odluka Skupštine grada o kreditnom zaduživanju Grada Pančeva za 2016. godinu1.9 MB526
Statut Grada Pančeva247.8 KB456
Obrazac za identifikaciju Grada Pančeva328.6 KB430
Dokumentacija za učešće za prikupljanje pismenih ponuda za kredit Grada Pančeva u 2016 godini147.5 KB461
Dodatna pojašnjenja komisije za kredit 10 03 201634.3 KB446
Dodatna pojašnjenja na pitanja BANKE INTESA 15.03.2016.29.7 KB415
Dodatna pojašnjenja na pitanja KOMERCIJALNE BANKE 16.03.2016.63.5 KB414
Dodatno pojašnjenje Komercionalnoj banci 17.03.2016.34.3 KB424
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o Budžetu Grada Pančeva za 2016 godinu18.8 MB511
Rebalans I 2016 godine24.9 MB410
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o Izvršenju budžeta Grada Pančeva I-IX 20159.0 MB583
Zaključak Gradskog Veća Grada Pančeva za izveštaj I-IX 2015272.4 KB531
Odluka o budžetu grada Pančeva za 2015 godinu1.8 MB607
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015 god. - Rebalans I2.1 MB580
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015 god. - Rebalans II2.6 MB610
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. god. - Rebalans III2.7 MB723
Odluka o završnom računu budžeta grada Pančeva za 2015. godinu2.6 MB569
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Obrazac 1- Bilans stanja na dan 31.12.2014.1.6 MB486
Obrazac 2- Bilans prihoda i rashoda od 01.01.2014. do 31.12.2014.2.1 MB599
Izveštaj 3- Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima od 01.01.2014. do 31.12.2014.1.0 MB475
Obrazac 4- Izveštaj o novčanim tokovima od 01.01.2014. do 31.12.2014.2.5 MB429
Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta od 01.01.2014. do 31.12.2014.3.7 MB445
Odluka o završnom računu Grada Pančeva za 2014 godinu2.1 MB481
Izveštaj eksterne revizije za završni račun 2014. godine569.2 KB577
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Obrasci Završnog računa Grada Pančeva za 2013 godinu10.7 MB414
Odluka o Završnom računu Grada Pančeva za 2013- Službeni list 12 20141.2 MB547
Mišljenje eksternog revizora za završni račun 2013. godine749.4 KB896