УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОДАЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХПРОИЗВОДА, АЛАТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА ТОП. БРОЈ 9889/1, 9889/2, 9888/2 и 9888/4 КО Панчево, израђен од стране ОО „ПАНУРБИС“, ул. Максима Горког бр. 5, под бројем тех.днев. 54.16. од октобра 2016.године, за инвеститора Божовић Светлану из Панчева, улица Карађорђева број 29/А. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 27.01.2017.године

Идејно решење:
Оглас за јавну презентацију

Урбанистички пројекат:
– Урбанистички пројекат