Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/351-130, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 26.01.2018.године.

Документација:
Оглас Урбанистичког пројекта
Текст УП
Идејно решење

Графички прилози:
01 Ситуациони план
02 Постојеће стање и граница
03 Регулационо нивелационо решење
04 Синхрони план инсталација
05 Регулационо нивелациони план са детаљима