Град Панчевo, Трг краља Петра I број 2-4, ПИБ: 101049012, МБ: 08331537, когa заступа Предраг Живковић, заменик градоначелника града Панчева и Саша Стојановски из Глогоња, ул. ЈНА бр. 1, ЈМБГ 0401967860047 закључују дана 09.08.2018., у Панчеву, следећи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле бр. 600/1 КО Глогоњ.

Предмет овог Уговора је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева и то катастарске парцеле број 600/1 К.О. Глогоњ, у површини од 378 м2, уписане у лист непокретности бр. 447 КО Глогољ, која се налази у обухвату Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ.

Намена парцеле према Плану је изградња стамбених објеката, односно објеката који су по врсти и намени компатибилни са становањем.

Детаље уговора можете погледати у приложеном документу: