Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br. 72/09 i 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Sl. glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011). Izradom GENERALOG URBANISTIČKOG PLANA PANČEVA (u daljem tekstu: Plan) usklađenim sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, obezbediće se osnovni planski akt koji treba da sagleda budući razvoj grada kroz usmeravanje izgradnje i uređenja prostora po meri njegovih stanovnika.Za budući razvoj grada, neophodno je uvažavati i unapređivati sve postojeće kvalitete koji se tiču njegovog prirodnog okruženja i karakteristika, geografskog i geostrateškog položaja i značaja za region, kao i kulturno-istorijskog nasleđa u koje se ubrajaju građevinski fond, matrica grada i dr.

Dokumentacija:
Službeni lista grada Pančeva br. 23/2012
– Tekst plana

Grafički prilozi:
01. Prostorni razmeštaj kulturnih dobara
02. Plan podele na zone i celine
03. Granica plana sa pretežnom namenom
04. Sinhroni plan instalacija
05. Karta saobraćaja
06. Karta hidrotehnika
07. Karta termoenergetika
08. Karta telekomunikacije
09. Granica obuhvata za dalju plansku razradu