План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево. Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за привредну зону -индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 10.06.2016. до 01.07.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на рани јавни увид планског документа
Елаборат за јавни увид

Графички прилози
01. Извод из плана вишег реда
02. Планирана претежна намена простора