Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев о12.05.2017. до 26.05.2017.године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градскеуправе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези саогласом могу се добити путем телефона 013/308-905.

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Извод из плана вишег реда
02 Планирана намена