Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за двоструки 110 KV далековод ТС Панчево 2-прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 03.06.2016. до 24.06.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на рани јавни увид планског документа
Елаборат за рани јавни увид

Графички прилози
01. Извод из плана вишег реда
02. Планирана траса ДВ 110 за Бела Анту