Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 21.04.2017. до 12.05.2017.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.

Документација:
Оглас за јавни увид
Одлука Сл. лист града Панчева бр. 2/2017
Текст нацрта плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Планирана намена