На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ („Службени лист АПВ“, број 18/17), приступило се изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, на основу Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 18/17).

Текстуална документација:
”Сл. лист АПВ број” 40/2019
Текст плана

Графичка документација:
01 Обухват просторног плана са прострорним целинама и подцелинама
02 Посебна намена простора
03 Мрежа насеља и инфрструктурни системи
04 Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
05 Карта спровођења

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног Плана подручја посебне намене Парка природе ”Поњавица” на животну средину
Текст стратешке процене утицаја
Карта заштите животне средине