Povod za izradu Izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo je inicijativa „Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NIS a.d., NOVI SAD za izmenu plana i Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „RNP“ u naseljenom mestu Pančevo, („Službeni list grada Pančeva“, broj 7/2011i ______________________________). Izmenu i dopunu Plana je neophodno izvršiti jer je tokom realizacije Projekta.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 17/2012
– Tekst plana Izmena i dopuna

Grafički prilozi
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Plan namene površina
03. Regulaciono – nivelacioni plan
04. Plan infrastrukture