Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izradi plana generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/09), u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009 i 81/09-ispravka 64/2010-odluka US i 24/2011, 121/12, 42/13-US i 50/13-US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Sl.glasnik RS” br. 64/2015). Na osnovu Odluke o izradi Plana br.II-04-06-25/2009 (“Sl.list grada Pančeva ” br.25/2009.) izrada je poverena JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo. Planski osnov za izradu ovog plana predstavlja Prostorni plan grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br.22/2012).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 15/2016
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Postojeća namena sa granicom
04 Plan namene i podela na zone
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Planirana infrastruktura
07 Plan podele građevinskog zemljišta
08 Zone zaštite
09 Profili ulica