Uvod
Izradi Plana se pristupilo na osnovu Odluke o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Dolova (“Sl.list grada Pančeva” br.25/2009.), Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/12-US), i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Sl.glasnik RS” br. 31/2010, 69/2010).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 8/2015
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Planirana pretežna namena
03 Regulaciono nivelacioni plan
04 Postojeća i planirana infrastruktura
05 A) Plan podele građ. zemljišta
06 B) Plan podele građ. zemljišta
07 Profili ulica