Uvod
Izradi Plana se pristupilo na osnovu Odluke o izradi planova generalne regulacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji na celom građevinskom području naseljenog mesta Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/09), Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009 i 81/09-ispravka 64/2010-odluka US i 24/2011) (u daljem tekstu Zakon) i Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Sl.glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010, 16/2011). Na osnovu Odluke o izradi Plana izrada je poverena JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo. Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Pančeva („Službeni list opštine Pančevo“ broj 23/2012) i Generalni plan Pančeva („Službeni list opštine Pančevo“ broj 14/2008 i 16/08-ispravka), u skladu sa članom 216. Stav 5. Zakona. Prostorno-planska rešenja su usklađena sa propisima koji posredno i neposredno regulišu ovu oblast.

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 6/2014
– Tekst plana (Sl. list grada Pančeva br. 8/2014)

Grafički prilozi
01. Plan namene
02. Plan regulacije
03. Plan infrastrukture
04. Plan podele građevinskog zemljišta