Полазне основе

Простор који је предмет овог Плана захвата значајну површину изграђеног, делимично изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру граница ГУП-а, укупне површине од око 580 хектара. У претходном периоду овај простор је парцијално разрађиван регулационим урбанистичким плановима, плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима који у већој или мањој мери нису спроведени.Како се ради о делу градског простора који представља у највећој мери већ формиране/завршене урбанистичке целине, сва постојећа планска документација је разматрана, узета су у обзир планирана решења претходне урбанистичке регулативе, ситуација на терену, садашње потребе и могућности и у овај План уграђено оно што је оправдано завршити у складу са започетим решењима, док је оно што је у међувремену превазиђено или је даље спровођење онемогућено (промена законске регулативе, власничких односа, затечен грађевински фонд на терену, и сл.) кориговано и прилагођено актуелној ситуацији или је остало одбачено.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 25/2014
Службени лист града Панчева бр. 7/2015
Службени лист града Панчева бр. 36/2015
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. План намене
03. План саобраћаја
04. План инфраструктуре
05. План поделе грађевинског земљишта
06. Профили улица