Uvod
Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izradi planova generalne regulacije u skladu sa Zakona o planiranju i izgradnji na celom građevinskom području naseljenog mesta Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/09), Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009 i 81/09-ispravka 64/2010-odluka US i 24/2011) i Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade planskih do/kumenata („Sl.glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010), Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl.glasnik RS“ br.50/2011) (važi za celine i zone u kojima nisu definisana pravila parcelacije, regulacije i izgradnje kao i za područja za dalju plansku razradu).

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 20/2012
– Službeni list grada Pančeva br. 34/2012
– Službeni list grada Pančeva br. 1/2013 – Ispravka
– Službeni list grada Pančeva br. 3/2013 – Ispravka
– Službeni list grada Pančeva br. 16/2016
– Tekst plana

Grafički prilozi
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Plan namene
03. Plan regulacije
04. Plan infrastrukture
05. Plan podele građevinskog zemljišta
06. Profili ulica