Увод
Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Закона о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских до/кумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010), Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“ бр.50/2011) (важи за целине и зоне у којима нису дефинисана правила парцелације, регулације и изградње као и за подручја за даљу планску разраду).

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 20/2012
– Службени лист града Панчева бр. 34/2012
– Службени лист града Панчева бр. 1/2013 – Исправка
– Службени лист града Панчева бр. 3/2013 – Исправка
– Службени лист града Панчева бр. 16/2016
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. План намене
03. План регулације
04. План инфраструктуре
05. План поделе грађевинског земљишта
06. Профили улица