Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради плана генералне регулације за насељено место Банатско Ново Село („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/12, 42/13-УСи 50/13-УС) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010).
На основу Одлуке о изради Плана израда је поверена ЈП „Дирекција за изгардњу и уређење Панчева“Панчево.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 17/2014
Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. Регулационо – нивелациони план
03. План инфраструктуре
04. План поделе грађевинског земљишта
05. Профили улица